background

Funderingsonderzoek

Indien er scheuren zijn ontstaan in een gevel kan de oorzaak hiervan een verzakking zijn. Deze verzakkingen kunnen te maken hebben met schade aan de fundering. Een funderingsonderzoek zal de kwaliteit van de fundering beoordelen. Door een zorgvuldig funderingsonderzoek kan het zakkingsgedrag van het bouwwerk en de kwaliteit van de funderingsconstructie in kaart worden gebracht.


Een F3O funderingsonderzoek kan bestaan uit verschillende onderdelen.


Bouwtekeningen controleren

Aangeleverde bouwtekeningen worden bestudeerd. Constructieve gegevens: stabiliteit afmetingen van elementen die de standzekerheid van het pand verzorgen waaronder gevels, funderingsmuur, binnenmuren, palen, vloeren en opvangconstructies.

Beoordelen van scheuren

Inventariseren van de signalen die duiden op verminderd functioneren van de fundering of belastingafdracht naar de fundering. Geconstateerde scheuren (inclusief eenduidige weergave van de locatie van de scheuren).

Lintvoegmeting

Inmeten van gevelelementen die horizontaal zijn aangelegd door middel van lintvoegmeting. Vaststellen van de vervormingen aan het pand en eventuele aangesloten belendingen (gehele pand en rotaties).

Schietloodmeting

Vaststellen voor- of achteroverhellen van de gevel. Inzichtelijk maken van de helling van een gevel ten opzichte van de verticaal aanzicht.

Vloerwaterpasmeting

Vaststellen scheefstand van vloeren. Bepalen welke vloervelden de originele vervormingen weergeven. Inmeten van vloeren nabij de balkopleggingen in de gefundeerde muur ten opzichte van een horizontaal vlak.

Funderingsonderzoek - Vloerwaterpasmeting

Graafwerkzaamheden

Het in beeld brengen van de funderingsconstructie onder maaiveld. Inspectie van de fundering wordt uitgevoerd in een voor de fundering representatieve inspectieput(ten) om inzicht te krijgen in het functioneren ervan en de mate van veroudering die heeft plaats gevonden.

Inspectie van funderingsmuur of balk

De staat van het metselwerk en beton in de funderingsconstructie (onder maaiveld) wordt geïnspecteerd om mogelijke verbanden met vervormingen en stabiliteit te kunnen onderbouwen. Kan fundering op staal zijn of de funderingsconstructie van houten palen.

Funderingsonderzoek - Fundering op staal

Houten palen fundering

Deze inspectie heeft tot doel om de detaillering en de staat van het hout onderdeel uitmakend van de fundering in beeld te brengen.

Funderingsonderzoek - Houten palen fundering

Rapportage

De beoordeling van de kwaliteit van een fundering wordt gedaan op basis van de waardering van alle onderdelen van het F3O funderingsonderzoek. In een rapport wordt de beoordeling van een fundering onderbouwd door alle onderzoekonderdelen in samenhang te bespreken en te wegen. Er zal een handhavingstermijn worden gebruikt om vanuit de resultaten van het funderingsonderzoek tot een classificatie te kunnen komen.

Heeft u vragen over een funderingsonderzoek neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.


Keuring

o.a. aankoop, MJOP, oplevering,...

Lees verder


Taxatie

woningen en BOG

Lees verder


Energie

label, maatwerk, besparing

Lees verder


Onderhoud

(ver)bouw plannen?

Lees verder


Arno Korbijn
“Heeft u vragen of wilt u gratis advies over de koop, verkoop, (ver)bouw van uw woning of bedrijfspand. Neem dan contact met ons op.”
Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 17:00
Bel : 088-0034810
WhatsApp : 06-17484935